دسته بندی نشده

راندن ایمن موتور سیکلت لاکی ۱۸۰

موتور سیکلت لاکی 180

قوانین رانندگی ایمن
احتیاط جهت ضمانت ایمنی راکبان، مسافران و موتورسیکلت ها پیش از رانندگی دستورالعملهای معاینه پیش از رانندگی را با
دقت مطالعه کنید و در زمان رانندگی به قوانین عبور و مرور توجه کنید.
 همواره پیش از اینکه انجین را روشن کنید معاینه قبل از رانندگی را انجام دهید، بست ها، رابط ها و تنظیم کننده ها را
کنترل کنید، شرایط کار را تأیید کنید تا از بروز هر گونه حادثه یا عیب اجزا جلوگیری به عمل آید.
 بسیاری کشورها نیاز به امتحان یا گواهینامه مخصوص رانندگی موتورسیکلت میباشند. پیش از رانندگی از صالحیت خود
اطمینان حاصل کنید. هیچگاه موتورسیکلت خود را به راکبی بیتجربه امانت ندهید.
 با واضح کردن خود از بروز هرگونه حادثه سهوی خودداری کنید.
احتیاط
 لباسهای انعکاسی یا روشن بپوشید.
 به وسایل نقلیه دیگر بیش از اندازه نزدیک نشوید و به موقع از چراغها و بوق استفاده کنید.
 با سرعت از دیگران سبقت نگیرید.
 تمامی قوانین و مفررات ملی و ملی را رعایت کنید.
 از سرعت مجاز پیروی کنید و هیچگاه تندتر از شرایط مطمئنه نرانید.
 قبل از پیچیدن یا تعویض خط راهنما بزنید تا توجه سایر راکبان جلب شود.
 در چهارراه ها، ورودی ها و خروجیهای پارکینگها احتیاط بیشتری به خرج دهید.
 همواره به یاد داشته باشید که با هر دو دست رانندگی کنید و هر دو پای خود را روی جاپایه بگذارید در حالیکه مسافر
دستگیره مخصوص را با دو دست گرفته و پاهای خود را روی جاپایهی عقب قرارداده است.
لباسهای محافظتی
 جهت رعایت ایمنی، همواره کاله ایمنی، محافظ صورت، عینک مانع گرد و غبار و دستکشهای محافظ بپوشید.
 سیستم اگزوز هنگام کار داغ میشود و حتی تا زمانی پس از خاموش کردن انجین داغ میماند. اختیاط کنید تا زمانی که
سیستم داغ است آن را لمس نکنید. لباسی بپوشید که تمام پاهای شما را بپوشاند.
 از پوشیدن لباسهای گشادی که امکان گیر کردن به کنترل اهرمی، چرخها و … داشته باشد خودداری کنید.
تعمیر
احتیاط بازسازی بازسازی خودسرانه موتورسیکلت یا جدا کردن اجزا همانطور که غیرقانونی است ممکن است موجب رانندگی
ناایمن شود. راکب موظف است تمامی قوانین و مقررات ملی و محلی را در رابطه با وسیله نقلیه و ترافیک رعایت کند. اگر
طرخ پیشنهادی مناسبی در رابطه با بازسازی موتورسیکلت دارید، لطفا برای ما ارسال کنید. بازسازی میتواند با موافقت
شرکت انجام شود در غیر این صورت راکب مسئول تمامی پیامدهاست.
بارگذاری
احتیاط موتورسیکلت نیازهای تحمل توزیع وزنی معینی دارد. توزیع وزنی نامناسب بر عملکرد، تعادل و سرعت ایمن فعالیت تأثیر
گذار است.
 بار و وزنهای متعلقه را پایینتر و نزدیک به مرکز به موتورسیکلت نگهداری کنید. جهت افزایش تعادل وزن را به طور
مساوی در هر دو طرف توزین کنید. در صورت قرارگیری وزن دورتر از مرکز ثقل موتورسیکلت، به طور متناسبی کنترل
وسیله نقلیه تحت تاثیر قرار میگیرد.
 به منظور انطباق بارگذاری و شرایط رانندگی فشار الستیک و سیستم تعلیق عقب را تنظیم کنید.
 از محکم بسته شدن بار به وسیلهی نقلیه اطمینان حاصل کنید.
 از متصل کردن مسایل به فرمان، محل انشعاب و گلگیر خودداری کنید. در غیر این صورت ممکن است کنترل وسیله
ناپایدار و پاسخ فرمان کند گردد.
 بیشترین وزن قابل بارگیری موتورسیکلت ۱۵۰ کیلوگرم است. از بارگیری بیش از ظرفیت جلوگیری کنید.
متعلقات
 لوازم یدکی اصل موتورسیکلتها به طور اختصاصی برای آنها طراحی و روی آنها امتحان شدهاند. از آن روی که
کارخانه نمیتواند بر روی تمامی لوازم یدکی نظارت داشته باشد، شما مسئول انتخاب، نصب و استفاده از لوازمی هستید
که توسط کارخانه تولید نشدهاند.همواره قوانین ایمن رانندگی که در ذیل آمده را رعایت کنید:
 وسیله یدکی را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید نوری را تار نمیکند، شفافیت زمین یا زاویه سراشیب مسیر را
کاهش نمیدهد و یا سیستم تعلیق، سیستم هدایت و عملیات کنترل را محدود نمیکند.
 از نصب دیگر دستگاههای خنک کننده برای انجین خودداری کنید.
 از افزودن دستگاههای الکتریکی که از ظرفیت سیستم الکتریکی موتورسیکلت فراتر میروند و با ضربه فیوز موجب ایجاد
خطر تیرگی نورها در رانندگی شب میشود جلوگیری کنید.

اطالعات عمومی
جایگیری اجزا )تصویر ۳-۱)
تصویر۱( نمای چپ(
۱-سپر/گلگیر جلو
۲-راهنمای جلو
۳-چراغ جلو
۴-دستگیره
۵-چراغ عقب
۶-چرخ عقب
۷-جاپایه زین
۸ -جک کناری
۹-جک مرکزی
۱۰-شماره و نوع انجین
۱۱-انجین
۱۲-پدال دنده
۱۳-چرخ جلو
تصویر۲( نمای راست(
۱-شماره شناسایی وسیله
۲-زین
۳-صندوق
۴-آینه عقب
۵-سوییچ استارت الکتریکی
۶-پدار ترمز عقب
۷-جاپایه جلویی
۸-روشن کنندهی پایی
۹-کمک فنر عقب
۱۰-انبار لوله اگزوز
۱۱-راهنما عقب
۱۲-انعکاس دهنده عقب
تصویر۳
۱-کنترلهای سمت چپ دستگیره
۲-متر م شاخصها
۳-کنترلهای سمت راست دستگیره
تعیین هویت موتورسیکلت )تصاویر ۴-۶)
تصویر۴-شماره شناسایی وسیله
تصویر۵-شماره و نوع انجین
تصویر۶-پالک اسم
مدارک شماره شناسایی وسیله
شماره شناسایی وسیله:
شماره انجین:
نوع انجین:
لطفا شماره شناسایی وسیلهی خود، شماره و نوع انجین آن را در جاهای خالی باال وارد کنید. این اطالعات در سفارش وسایل
یدکی و یافتن موتورسیکلت هنگام سرقت کارامد هستند.
مکان شماره شناسایی وسیله
شماره شناسایی وسیله باالی براکت نصب شده بر دستگیره حک شده است.
شماره و نوع انجین عقب سمت چپ کارتل حک شده است.
اسم پالک وسیله نقلیه سمت چپ میله فرمان متصل شده است.
سوخت و روغن موتور)EP)
انتخاب سوخت
سوخت عامل کلیدی معین کننده گازهای خروجی اگزوز از انجین است، در نتیجه انتخاب سوخت بایستی پیرو قوانین زیر باشد.
سوخت انتخابی باید گازوئیل بدون سرب با اکتان شماره ۹۲-RQ یا بیشتر باشد.
انتخاب روغن موتور
کیفیت روغن موتور در معین کردن عملکرد انجین و سرویس آن نقش حیاتی ایفا میکند. روغن موتور بایستی با رعایت قوانین زیر
انتخاب شود:
استفاده از سایر روغنها از قبیل روغن موتورهای معمولی، روغن جعبه دنده و روغن گیاهی اکیدا ممنوع است. وسیله نقلیه پیش از
تحویل با روغن موتور SF-40/15W SAE پر شده است. این روغن تنها در طیف دمایی ۱۰ -تا ۴۰ +مناسب است. اگر روغن
موتورهای دیگر جایگزین شوند، بایستی در طبقه بندی API و درجه SF یا SC قرار گیرند. ویسکوزیته وابسته به منطقه و آب و
هوا تغییر میکند در نتیجه روغن باید طبق پیشنهاد ما در تصویر۷ انتخاب شود. قبل از تعویض محفظه روغن را بهوسیله پاالیش
نفتسفید کامال از روغن موتور پاک کنید و سپس آن را از روغن تازه پر کنید. در صورت عدم وجود گازوئیل موتور SAE
SF-40/15W در مناطقی با دمای زیر ۱۰ -روغن موتور ۱۰-HQB و HQB6 را میتوانیم جایگزین کنیم.
سوییچ استارت الکتریکی و قفل فرمان
سوییچ استارت الکتریکی روی قلوه سمت راست قرارگرفتهاست.
خاموش: جریان الکتریکی قطع میگردد. انجین قابلیت عمل کردن ندارد و میتوان کلید را خارج کرد.
روشن: مدار جریان بسته میشود. انجین به کار میافتد و چراغ خنثیN روشن میشود و کلید را نمیتوان خارج کرد.
قفل فرمان
برای قفل کردن سرفرمان، میله فرمان را تا آنجا که امکان دارد به سمت چپ بچرخانید، سپس کلید را به سمت )( وضعیت
خاموش بگردانید، فشار دهید و در خالف جهت عقربههای ساعت به سمت موقعیت “قفل” بچرخانید و در آخر کلید را خارج کنید.
جهت بازکردن قفل سرفرمان کلید را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
دکمههای سمت راست فرمان )شکل۱۰)
۱-سوییچ استارت الکتریکی
دکمهی….. را فشار دهید تا انجین آغاز به کار کند.
۲-سوییچ روشنایی
سوییچ ۳حالته به صورت زیر عمل میکند:
۱ )چراغ عصر، چراغ شب و چراغهای اندازه گیری روشن هستند.
۲ )چراغ موقعیت، چراغ عقب و چراغهای اندازه گیری روشن هستند.
۳( )خاموش(چراغ نورباال، چراغ عقب، چراغ موقعیت و چراغهای اندازه گیری خاموش هستند.
۳-دسته گاز
دسته گاز برای کنترل توان انجین بهکار میرود. استفاده هر چه بیشتر از دسته گاز مصرف سوخت را افزایش میدهد در صورتیکه
خالف این مورد مصرف سوخت را کاهش میدهد.
۴-کتی ترمز جلو
جهت توقف چرخ جلویی، کتی ترمز جلو را بگیرید.
دکمههای سمت چپ فرمان )شکل۱۱)
۱-سوییچ روشنایی
۱ )جهت روشن کردن نور باال … را فشار دهید. موتور سیکلت لاکی ۱۸۰
۲ )جهت روشن کردن نور پایین …. را فشار دهید موتور سیکلت لاکی ۱۸۰
۲-سوییچ راهنما
۱)برای اطالع دادن گردش به سمت چپ سوییچ را به سمت ←بچرخانید.
۲)برای اطالع دادن ازگردش به سمت راست سوییچ را به سمت → بچرخانید.
۳)برای خاموش کردن چراغ چشمک زن سوییچ را در ▲فشار دهید.
۳-دکمهی بوق
برای به صدا در آوردن بوق دکمه …. را فشار دهید.
سوختگیری و درپوش باک
بازکردن درپوش)شکل ۱۲)
 گنجایش باک ۵.۳ لیتر میباشد.)که شامل ۷.۰ لیتر سوخت ذخیره است(
 وسیله را روی جک تکیه دهید، صندلی را باز کنید و درپوش باک را خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا آن را باز
کنید. پس از سوختگیری درپوش را در جای خود گذاشته و در جهت عقربههای ساعت تا زمانیکه شاخص)۱ )بر روی
شاخص )۲ )قرارگیرد و صدای بسته شدن به گوش رسد بچرخانید. در این حالت درپوش باک به درستی بسته شدهاست.
 از پرکردن بیش از حد باک جلوگیری کنید. )عدم تجاوز از ضامن روغن( پس از سوخت گیری از بسته بودن در باک
اطمینان حاصل کنید. موتور سیکلت لاکی ۱۸۰ موتور سیکلت لاکی ۱۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *