اشخاص حقوقی

شرکت ها و سازمان ها
 • معرفی نامه نماینده به مرکز تعویض پلاک یادگار امام
 • اصل وکالت نامه
 • اصل آگهی تغییرات
 • اصل اساسنامه
 • اصل روزنامه رسمی حداقل برای ۲ سال قبل
 • اصل بیمه نامه موتور

اصل مدارک توسط نماینده به تایید باجه رسیده و بعد کپی ها برای نمایندگی ارسال شود

 • معرفی نامه نماینده
 • کپی برابر اصل کارت ملی نماینده
 • کپی برابر اصل آگهی تغییرات
 • کپی برابر اصل آگهی تاسیس
 • کپی برابر اصل اساسنامه
 • کپی برابر اصل آگهی ثبت
 • کپی سند سبز قبلی شرکت

مدارک فوق توسط نماینده به تایید باجه شماره گذاری برسد

اشخاص حقیقی

افراد عادی
 • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل دفترخانه شود.
 • اصل بیمه نامه موتور
 • برگه عدم خلافی یا پرداخت خلافی
  شماره تماس ثابت و همراه
 • اصل قبض برق ، گاز یا آب با تعرفه مسکونی مربوط به سال جدید به همراه کدپستی ۱۰ رقمی درج شده در قبض ( در صورت نداشتن کدپستی باید قبض تلفن ضمیمه مدارک باشد)
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی برابر اصل دفترخانه شود
 • اصل بیمه نامه موتور
 • برگه پرداخت خلافی یا عدم خلافی
 • جهت احراز سکونت در تهران آوردن یکی از موارد زیر به همراه قبض برق،
 • آب یا گاز با تعرفه مسکونی مربوط به سال جدید به همراه کدپستی۱۰رقمی
 • درج شده در قبض الزامی است:
 • اصل اجاره نامه
 • کپی برابر اصل سند منزل
 • کپی برابر اصل جواز کسب
 • اصل دفترچه بیمه تامین اجتماعی تهران با مدت اعتبار
 • نامه اشتغال به کار از ارگان های دولتی به همراه کپی کارت پرسنلی
 • گواهی اشتغال به تحصیل فرزند در مقاطع تحصیلی ابتدایی تا متوسطه
 • با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه